विभाग

विभाग - क क्षेत्रीय कार्यालय

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. अण्णा बोदडे

हुद्दा : क्षेत्रीय अधिकारी

ई-मेल : a.bodade@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501942

विभागाची माहिती

पत्ता : क प्रभाग कार्यालय नेहरूनगर भोसरी 411039

संपर्क क्रमांक : 27127777

Extension : 750

ई-मेल : czone@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 750

तपशील : प्रभाग अंतर्गत वॉर्डमधील नागरीकांची स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत तसेच आरोग्य विषयक कामकाज करण्यात येते. विवाह नोंदणी ची सुविधा प्रभाग कार्यालया मार्फ़त दिली जाते.