विभाग

विभाग - विदयुत

नाव : -

हुद्दा : -

ई-मेल : -

भ्रमणध्वनी : -

विभागाची माहिती

पत्ता : १ ला मजला,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,पुणे मुंबई रस्ता,पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331105

Extension : 1105

ई-मेल : electrical@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 469

तपशील : अ क्षेत्रीय कार्यालय ( निगडी, आकुर्डी पपरिसर ) 9922501834 ब क्षेत्रीय कार्यालय ( चिंचवड परिसर ) 9922501836 क क्षेत्रीय कार्यालय ( भोसरी, चिखली परिसर ) 9922501735 ड क्षेत्रीय कार्यालय ( पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव परिसर)9922501734 ई क्षेत्रीय कार्यालय ( च-होली, दिघी परिसर ) 9922501841 फ क्षेत्रीय कार्यालय ( यमुनानगर, तळवडे परिसर ) 9922501733 ग क्षेत्रीय कार्यालय ( थेरगांव, पिंपरी कॅम्प परिसर ) 9922501734 ह क्षेत्रीय कार्यालय ( सांगवी, दापोडी परिसर ) 9922501843 विद्युत विभागा मार्फ़त पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा 1)पिंपरी चिंचवड म.न.पा. हद्दीतील रस्त्यावर दिवाबत्ती व्यवस्था करणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे. 2)पिंपरी चिंचवड म.न.पा.च्या सर्व इमारतीत आवश्यकतेप्रमाणे सबस्टेशन, जनरेटर्स, वातानुकुलित यंत्रणा व विदयुत व्यवस्था करणे व त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे. 3)रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणार्‍या उपस्कर वाहिन्या भुमिगत करणे. 4)पिंपरी चिंचवड म.न.पा.क्षेत्रात वाहतुक नियंत्रक दिवे उभारणी करुन त्याची देखभाल व दुरुस्ती करणे. 5)प्रभाग कार्यालयांतर्गत कार्यालये, हॉस्पिटल येथे दूरध्वनी यंत्रणा उभारणे व चालन देखभाल दुरुस्ती करणे. 6)प्रभाग कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे व चालन देखभाल दुरुस्ती करणे. 7)प्रभाग कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर यंत्रणा उभारणे व देखभाल दुरुस्ती करणे.