विभाग

विभाग - आरोग्य

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : डॉ. के. अनिल रॉय

हुद्दा : आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी

ई-मेल : a.roy@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501118

विभागाची माहिती

पत्ता : २ रा मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई-पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1308

ई-मेल : health@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 456

तपशील : शहराची साफसफाई, गटारे साफ करणे, कचरा वाहतूक करणे, इ अनुषंगीक कामे शहर स्वच्छ ठेवणेसाठी केली जातात.