विभाग

विभाग - पाणी पुरवठा व् जल:निसारण

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.मकरंद निकम

हुद्दा : सह शहर अभियंता

ई-मेल : m.nikam@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501724

विभागाची माहिती

पत्ता : १ मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई-पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1415

ई-मेल : water@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 50

तपशील : 1) जलशुद्धीकरण करून पाणी पिण्या योग्य बनविणे. 2) योग्य त्या दाबाने व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. 3) पाणी वितरण करणेसाठी लागणार्‍या यंत्रणेची देखभाल व दुरूस्ती. लोकसंख्या वाढीनुसार नवीन जलवाहिन्या व केंद्र उपलब्ध करणे. जल:निसारण विभाग सांडपाणी एकत्रित करून त्याची योग्य विल्हेवाट करणे MPCB च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सांडपाणी व मैला यावर योग्य प्रक्रीया करून विल्हेवाट लावणे. सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्पा गरजेनुसार वाढविणे