विभाग

विभाग - पाणी पुरवठा

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.श्रीकांत श्रीनिवास सवणे

हुद्दा : सह शहर अभियंता (स्थापत्य)

ई-मेल : s.savane@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501723

विभागाची माहिती

पत्ता : १ मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई-पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1415

ई-मेल : water@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 50

तपशील : 1) जलशुद्धीकरण करून पाणी पिण्या योग्य बनविणे.
2) योग्य त्या दाबाने व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो.
3) पाणी वितरण करणेसाठी लागणार्‍या यंत्रणेची देखभाल व दुरूस्ती. लोकसंख्या वाढीनुसार नवीन जलवाहिन्या व केंद्र उपलब्ध करणे.