विभाग

विभाग - वैद्यकीय

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : डॉ. लक्ष्मण पांडुंरंग गोफणे

हुद्दा : सहा. आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी

ई-मेल : l.gophane@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501317

विभागाची माहिती

पत्ता : २ रा मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत,मुंबई-पुणे-रस्ता, पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1308

ई-मेल : medical@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 69

तपशील : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे वैद्यकिय विभागामार्फत नागरिकांना वैद्यकिय सेवा २१ दवाखाने, ७ रूग्णालये व १ सर्वोपचार रूग्णालय-यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय यांचे मार्फत पुरविल्या जातात.
खाली नमूद केल्याप्रमाणे इतर सेवा पुरविल्या जातात.
१) रूग्णालय नोंदणी
२) जन्म-मृत्यू नोंदणी
३) राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम
४) रक्तपेढी सेवा
५) रूग्णवाहिका सेवा
६) जैव-वैद्यकिय घनकचरा विल्हेवाट
७) पी.पी.पी.प्रकल्प :-
अ) एम.आर.आय
ब) सी.टी.स्कॅन
क) कॅथ लॅब
ड) ए.आर.टी.केंद्र