विभाग

विभाग - कर संकलन

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : डॉ.प्रविण आष्टीकर

हुद्दा : सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल : p.ashtikar@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9689931280

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67331504

Extension : 1506

Fax : 02067331506

ई-मेल : ptax@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 302

तपशील : a. महापालिका कार्यक्षेत्रातील इमारती व मोकळ्या जमिनीवर करआकारणी करणे. b. मिळकतकराची वसूली करणे. c. मिळकत हस्तांतर करणे. d. मिळकतकर थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे. e. असेसमेंट रजिस्टर उतारा देणे.