विभाग

विभाग - स्थापत्य

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. राजन पाटील

हुद्दा : सह शहर अभियंता

ई-मेल : r.patil@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501541

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, मुंबई-पुणे रोड, पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1401

ई-मेल : cityengg@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 203

तपशील : विभागातील कामे रस्ते: 1) महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक रस्ते विकासाची कामे करण्यात येतात. 2) शहरांतर्गत सार्वजनिक दळणवळणाच्या दृष्टीकोनातून विविध ठिकाणी नदीवरील पूल व रेल्वेवरील पूल बांधण्यात येतात.ᅠ 3) रस्त्याच्या कडेने फूटपाथ बांधणे, गटर बांधणे इ. कामे करण्यात येतात. इमारती : सार्वजनिक उपयोगाच्या इमारती उदा. शाळा इमारत, वाचनालये,दवाखाने, मनपाची प्रशासकीय कार्यालये, जकात नाके, व्यायाम शाळा, व्यापारी संकुले, नाटगृह, स्टेडीयम, पोहण्याचे तलाव, बांधण्यात येतात.