परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 परिपत्रक - सन २०२१-२२ दिवाळी सुट्टीबाबत. परिपत्रक बघा
2 बायोमेट्रिक थंम्ब मशीनद्वारे हजेरी नोंद करणेबाबत व थंम्ब मशीन त्वरित दुरुस्त करून घेणेबाबत परिपत्रक बघा
3 FIT INDIA MOVEMENTS अंतर्गत Fit India Freedom run 2.0 व Fit India -Quiz उपक्रमाबाबत... परिपत्रक बघा
4 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमधील इ.८ वी ते इ. १२ वी चे वर्ग दि.०४ ऑक्टोबर २०२१ पासून परिपत्रक बघा
5 कार्यालयीन शिस्तीबाबत... परिपत्रक बघा
6 शाळा व्यवस्थापन समितीचे कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 शिक्षण सेवक म्हणून 03 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणीमध्ये नेमणूक देणेबा आदेश बघा
2 मराठी व उरदू माध्यम मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नती आदेश बघा
3 सहा.प्रशासन अधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश बघा
4 सहा.प्रशासन अधिकारी पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त पदभार देणेबाबत... आदेश बघा
5 नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीबाबत...श्रीं.मुंढे पराग एकनाथ,सहा प्रशासन अधिकारी (सं.क्रं.११६८०) आदेश बघा
6 शिक्षकांचे पती-पत्नी एकत्रीकरण / एकतर्फी बदलीसेवा मनपामध्ये वर्गीकरणाबाबतचे धोरण आदेश बघा
7 कोव्हीड १९ लसीकरण अंतर्गत हर घर दस्तक अभियान करिता शिक्षक / शिक्षिका नियुक्त करणे बाबत आदेश बघा
8 कोव्हीड १९ लसीकरण अंतर्गत हर घर दस्तक अभियान करिता शिक्षक / शिक्षिका नियुक्त करणे बाबत आदेश बघा
9 दुरुस्ती आदेश - बालवाडी शिक्षिका / सेविका यांना वाढीव मानधन देणेबाबत.. आदेश बघा
10 बालवाडी शिक्षिका/ सेविका यांना वाढीव मानधन देणेबाबत... आदेश बघा
11 मराठी.हिंदी, उर्दू माध्यम मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नती आदेश बघा
12 शिक्षण सेवक म्हणून ०३ वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी नेमणूक देणेबाबत.. आदेश बघा
13 निवड श्रेणी आदेश आदेश बघा
14 वरीष्ठ श्रेणी ऑर्डर आदेश बघा