कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
2 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
3 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
4 माध्यमिक शिक्षण विभाग
5 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
6 आरोग्य
7 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
8 विदयुत से.२३
9 सुरक्षा
10 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
11 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
12 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
13 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
14 विदयुत
15 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
16 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
17 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
18 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
19 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
20 स्थापत्य
21 पर्यावरण
22 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
23 क्रीडा
24 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
25 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
26
27 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन