कामांचे आदेश

image

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 विदयुत
2 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
3 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
4 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
5 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
6 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
7 स्थापत्य
8 पर्यावरण
9 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
10 क्रीडा
11 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
12 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
13
14 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
15 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
16 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
17 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 माध्यमिक शिक्षण विभाग
19 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
20 आरोग्य
21 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
22 विदयुत से.२३
23 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
24 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
25 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
26 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 18 / 09 / 2018