कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 सुरक्षा
2 पशुवैद्यकीय
3 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
4 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
5 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
6 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
7 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
8 विदयुत
9 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
10 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
11 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
12 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
13 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
14 स्थापत्य
15 पर्यावरण
16 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
17 क्रीडा
18 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
19 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
20
21 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
22 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
23 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
24 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
25 माध्यमिक शिक्षण विभाग
26 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
27 आरोग्य
28 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
29 विदयुत से.२३