कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
2 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
3 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
4 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
5 विदयुत
6 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
7 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
8 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
9 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
10 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
11 स्थापत्य
12 पर्यावरण
13 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
14 क्रीडा
15 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
16 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
17
18 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
19 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
20 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
21 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
22 माध्यमिक शिक्षण विभाग
23 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
24 आरोग्य
25 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
26 विदयुत से.२३
27 सुरक्षा
28 पशुवैद्यकीय