कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
2 माध्यमिक शिक्षण विभाग
3 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
4 आरोग्य
5 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
6 विदयुत से.२३
7 सुरक्षा
8 पशुवैद्यकीय
9 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
10 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
11 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
12 मध्यवर्ती भांडार
13 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
14 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
15 वैदकीय
16 विदयुत
17 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 कार्यशाळा
19 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
20 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
21 शिक्षण विभाग
22 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
23 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
24 स्थापत्य
25 पर्यावरण
26 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
27 क्रीडा
28 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
29 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
30
31 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
32 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
33 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत