कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
2 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
3 विदयुत
4 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
5 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
6 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
7 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
8 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
9 स्थापत्य
10 पर्यावरण
11 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
12 क्रीडा
13 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
14 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
15
16 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
17 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
18 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
19 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
20 माध्यमिक शिक्षण विभाग
21 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
22 आरोग्य
23 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
24 विदयुत से.२३
25 सुरक्षा
26 पशुवैद्यकीय
27 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
28 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
29 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
30 मध्यवर्ती भांडार