कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 पशुवैद्यकीय
2 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
3 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
4 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
5 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
6 विदयुत
7 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
8 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
9 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
10 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
11 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
12 स्थापत्य
13 पर्यावरण
14 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
15 क्रीडा
16 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
17 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
18
19 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
20 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
21 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
22 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
23 माध्यमिक शिक्षण विभाग
24 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
25 आरोग्य
26 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
27 विदयुत से.२३
28 सुरक्षा