कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
2 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
3 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
4 मध्यवर्ती भांडार
5 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
6 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
7 वैदकीय
8 विदयुत
9 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
10 कार्यशाळा
11 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
12 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
13 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
14 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
15 स्थापत्य
16 पर्यावरण
17 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 क्रीडा
19 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
20 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
21
22 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
23 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
24 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
25 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
26 माध्यमिक शिक्षण विभाग
27 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
28 आरोग्य
29 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
30 विदयुत से.२३
31 सुरक्षा
32 पशुवैद्यकीय