कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
2 माध्यमिक शिक्षण विभाग
3 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
4 आरोग्य
5 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
6 विदयुत से.२३
7 सुरक्षा
8 पशुवैद्यकीय
9 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
10 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
11 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
12 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
13 विदयुत
14 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
15 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
16 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
17 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
19 स्थापत्य
20 पर्यावरण
21 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
22 क्रीडा
23 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
24 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
25
26 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
27 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
28 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत