कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
2 विदयुत से.२३
3 सुरक्षा
4 पशुवैद्यकीय
5 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
6 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
7 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
8 मध्यवर्ती भांडार
9 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
10 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
11 वैदकीय
12 विदयुत
13 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
14 कार्यशाळा
15 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
16 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
17 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
19 स्थापत्य
20 पर्यावरण
21 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
22 क्रीडा
23 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
24 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
25
26 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
27 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
28 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
29 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
30 माध्यमिक शिक्षण विभाग
31 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
32 आरोग्य