कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
2 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
3
4 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
5 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
6 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
7 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
8 माध्यमिक शिक्षण विभाग
9 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
10 आरोग्य
11 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
12 विदयुत से.२३
13 सुरक्षा
14 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
15 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
16 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
17 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
18 विदयुत
19 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
20 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
21 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
22 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
23 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
24 स्थापत्य
25 पर्यावरण
26 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
27 क्रीडा