कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 स्थापत्य
2 पर्यावरण
3 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
4 क्रीडा
5 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
6 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
7
8 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
9 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
10 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
11 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
12 माध्यमिक शिक्षण विभाग
13 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
14 आरोग्य
15 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
16 विदयुत से.२३
17 सुरक्षा
18 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
19 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
20 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
21 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
22 विदयुत
23 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
24 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
25 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
26 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
27 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग