कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 पशुवैद्यकीय
2 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
3 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
4 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
5 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
6 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
7 विदयुत
8 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
9 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
10 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
11 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
12 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
13 स्थापत्य
14 पर्यावरण
15 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
16 क्रीडा
17 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
18 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
19
20 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
21 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
22 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
23 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
24 माध्यमिक शिक्षण विभाग
25 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
26 आरोग्य
27 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
28 विदयुत से.२३
29 सुरक्षा