कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
2 क्रीडा
3 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
4 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
5
6 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
7 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
8 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
9 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
10 माध्यमिक शिक्षण विभाग
11 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
12 आरोग्य
13 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
14 विदयुत से.२३
15 सुरक्षा
16 पशुवैद्यकीय
17 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
18 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
19 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
20 मध्यवर्ती भांडार
21 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
22 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
23 वैदकीय
24 विदयुत
25 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
26 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
27 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
28 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
29 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
30 स्थापत्य
31 पर्यावरण