कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 सुरक्षा
2 पशुवैद्यकीय
3 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
4 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
5 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
6 मध्यवर्ती भांडार
7 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
8 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
9 वैदकीय
10 विदयुत
11 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
12 कार्यशाळा
13 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
14 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
15 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
16 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
17 स्थापत्य
18 पर्यावरण
19 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
20 क्रीडा
21 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
22 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
23
24 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
25 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
26 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
27 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
28 माध्यमिक शिक्षण विभाग
29 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
30 आरोग्य
31 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
32 विदयुत से.२३