कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
2 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
3 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
4 विदयुत
5 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
6 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
7 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
8 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
9 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
10 स्थापत्य
11 पर्यावरण
12 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
13 क्रीडा
14 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
15 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
16
17 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
18 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
19 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
20 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
21 माध्यमिक शिक्षण विभाग
22 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
23 आरोग्य
24 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
25 विदयुत से.२३
26 सुरक्षा
27 पशुवैद्यकीय
28 पाणीपुरवठा व मल:निसारण