कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1
2 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
3 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
4 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
5 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
6 माध्यमिक शिक्षण विभाग
7 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
8 आरोग्य
9 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
10 विदयुत से.२३
11 सुरक्षा
12 पशुवैद्यकीय
13 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
14 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
15 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
16 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
17 विदयुत
18 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
19 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
20 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
21 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
22 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
23 स्थापत्य
24 पर्यावरण
25 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
26 क्रीडा
27 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
28 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य