कामांचे आदेश

कामांचे आदेश

Sr. No. विभाग
1 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
2 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
3 स्थापत्य
4 पर्यावरण
5 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
6 क्रीडा
7 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
8 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
9
10 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
11 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
12 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
13 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
14 माध्यमिक शिक्षण विभाग
15 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
16 आरोग्य
17 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
18 विदयुत से.२३
19 सुरक्षा
20 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
21 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
22 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
23 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
24 विदयुत
25 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
26 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
27 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा