अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

अग्निशामक

पत्ता :- संत तुकाराम नगर पिंपरी पुणे ४११०१८ दूरध्वनी क्रमांक :-२७४२३३३३ , २७४२५४०५ आपत्कालीन क्रमांक :- १०१ मोबाईल क्रमांक :- 9922501475
पत्ता :-उप अग्निशमन केंद्र प्राधिकरण निगडी पुणे ४११ ०४४ दूरध्वनी क्रमांक :-२७६५२०६६ आपत्कालीन क्रमांक :- १०१ मोबाईल क्रमांक :- 992250147
पत्ता :- ओंध रोड काळेवाडी फाटा रहाटणी पुणे ४११०४४ दूरध्वनी क्रमांक :-20270881 आपत्कालीन क्रमांक :- १०१ मोबाईल क्रमांक :- 9922501478
पत्ता :- सॉफ्टवेअर पार्क चौक लक्ष्मीनगर तळवडे दूरध्वनी क्रमांक :-27690101 आपत्कालीन क्रमांक :- १०१ मोबाईल क्रमांक :-9552523101