मा.विधी समितीच्या अधिकारांचा वापर करून मा. प्रशासक यांनी पारित केलेले ठराव

दिनांक मा.प्रशासक यांचे निर्णय
04/05/2022
06/04/2022
14/06/2022
13/07/2022
02/08/2022
12/08/2022
21/09/2022