निविदा माहिती

Digital Key details

पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या ई निविदे साठी डिजिटल कि (संस्थेच्या नावा सहितची) लागते, सदर डिजिटल कि आपण खालील माहिती दिलेल्या संस्थे कडून बनवून घेउ शकता,
ई निविदे मध्ये नोंदणी केल्या नंतर डिजिटल कि सुरवातीला आपल्याला असाईन करावी लागते, सदर संस्था ते असाईन करून देतील याची खात्री करून घ्यावीत

n-code

के एस टेकनॉलॉजि, 63 वरदहस्त, नेहरूनगर रोड, आंबेडकर चौक पिंपरी मो. 866-895-419-9

आंबेडकर चौक, पिंपरी

Capricorn

जे एस सोलुशन, प्लॉट न 132, जी ब्लॉक शाहूनगर पुणे 411-019 मो . 959-485-200-0

के एस बी चौक, पिंपरी

Sify

व्हिजन सोल्युशन्स, निलज्योती गोखलेनगर पुणे मो . 922-582-598-3

गोखलेनगर, पुणे

n-code

साई अससोसिएट्स,ठक्कर बाजार, नवीन सी.बी.एस. नाशिक मो . 916-669-282-8

नाशिक