अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवा

पोलिस चौकी

पत्ता :- A .C .P ऑफिस नेहरु नगर पिंपरी पुणे ४११०१८ दूरध्वनी क्रमांक :-27123121 मोबाईल क्रमांक :-
आकुर्डी दूरध्वनी २७६५००३६
पत्ता :-भोसरी चौक शिवाजी पुतळ्या समोर भोसरी पुणे दुरद्यानी क्रमांक :27124728 आपत्कालीन क्रमांक :- १०० मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-चाफेकर चौक चिंचवड गाव चिंचवड पुणे दूरध्वनी क्रमांक :27356767 आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-मुंबई पुणे रोड प्रिमिअर प्लाझा पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७४८७७७७ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-मुंबई पुणे रोड दापोडी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७१४९५३८ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-हिंजवडी वाकड पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २२९३४६२२ / २२९३२११९ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-काळेवाडी पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २५५३२०४१ आपत्कालीन क्रमांक :- १०० मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-मुंबई पुणे रोड कासारवाडी रेल्वे स्टेशन पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७१२४३७५ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-किवाळे पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७६७२४५० आपत्कालीन क्रमांक :- १०० मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-मोहन नगर चिंचवड पुणे दूरध्वनी क्रमांक : 27653308 आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-श्री कृष्ण मंदिरा शेजारी मुंबई पुणे रोड निगडी पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७४२०६०० /२५२ , २७६५५०८८ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-पिंपरी रेल्वे स्टेशन शेजारी पिंपरी कॅम्प पुणे दूरध्वनी क्रमांक :27472218 आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-मुंबई पुणे रोड निगडी प्राधिकरण पुणे दूरध्वनी क्रमांक :२७६५३३०८ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-साई चौक नवी सांगवी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७२८६१६२ आपत्कालीन क्रमांक :- १००
पत्ता :-संत तुकाराम नगर पिंपरी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७४२०६०० आपत्कालीन क्रमांक :- १०० मोबाईल क्रमांक :-
पत्ता :-यमुना नगर निगडी पुणे दूरध्वनी क्रमांक : २७४७०१३४ आपत्कालीन क्रमांक :- १०० मोबाईल क्रमांक :-