महापौर माहिती

महापौर माहिती

नाव - श्री. राहुल गुलाब जाधव

निवासी पत्त्ता:-
गट नं ६३२, जाधववाडी चिखली पुणे ४११०६२

राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी
संपर्क क्र. मो ९६६५४६३६३६
कार्यालय :- ०२०-२७४२०७६३/२७४२१४९८
ई-मेल- mayor@pcmcindia.gov.in