महापौर माहिती

image

महापौर माहिती

श्री.राहुल गुलाब जाधव (महापौर)
निवासाचा पत्ता
गट नं ६३२, जाधववाडी चिखली पुणे ४११०६२

कार्यालयचा दूरध्वनी :- +९१-०२०-६७३३३३३३ (विस्तारित क्र.१२०१/१२०२/१२१८)

ई मेल:- mayor@pcmcindia .gov .in
राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 16 / 11 / 2018