महापालिका समिती

महापालिका समिती

समिती

समितीचे नाव अध्यक्ष
स्थायी समिती संतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर लोंढे
विधी समिती
महिला व बालकल्याण समिती
शहर सुधारणा समिती
क्रीड़ा,कला,साहित्य व सांस्कृतिक समिती
शिक्षण समिती
अ प्रभाग समिती बाबर शर्मिला राजू
ब प्रभाग समिती भोईर सुरेश शिवाजी
क प्रभाग समिती लांडगे राजेंद्र किसनराव
ड प्रभाग समिती आंगोळकर सागर सुनिल
इ प्रभाग समिती डोळस विकास हरिश्चंद्र
फ प्रभाग समिती कुंदन अंबादास गायकवाड
ग प्रभाग समिती बाबासाहेब (बाबा) त्रिभुवन
ह प्रभाग समिती हर्षल मच्छिंद्र ढोरे