विभाग

विभाग - जन्म व मृत्यु

नाव : -

हुद्दा : -

ई-मेल : -

भ्रमणध्वनी : -

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८.

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1308

ई-मेल : medical@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 4

तपशील : 1) अंत्यविधीचे पास देणे. 2) जन्म-मृत्यू चे नोंदणी मधील नावातील दुरुस्ती करणे 3) कोर्ट ऑर्डर 4) जन्माच्या विलंब नोंदी 5) मृत्युच्या नविन/विलंब नोंदी 6) शासनाचे जन्म-मृत्यु विभागाशी संबंधीत पत्रव्यवहार. 7) निवडणूकीसाठी लागणार्‍या मृत मतदार याद्या तयार करणे.