नगरसेवक

नगरसेवक

प्रभागाचा क्रमांक नगरसेवक अ नगरसेवक ब नगरसेवक क नगरसेवक ड
1 कुंदन अंबादास गायकवाड
9890359999
स्वीनल कपिल म्हेत्रे
9527029814
साधना अंकुश मळेकर
9767558525

2 अश्विनी संतोष जाधव
9850723636
सारीका शिवाजी सस्ते
9372515505
राहुल गुलाब जाधव
9665463636
वसंत प्रभाकर बोराटे
9604969999
3 नितीन (आप्पा) प्रताप काळजे
020-67333333
बुर्डे सुवर्णा विकास
9011048127
तापकीर विनया प्रदीप (आबा)
9850905030
लक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते
9503070707
4 घुले नानी उर्फ हिराबाई गोवर्धन (उप महापौर)
9765000678
डोळस विकास हरिश्चंद्र
9890972639

गायकवाड निर्मला मनोज
9372981200
5 सागर बाळासाहेब गवळी
9822140777
गोफणे अनुराधा देविदास
9850905098
बारसे प्रियांका प्रविण
9850932101
अजित दामोदर गव्हाणे
9922501623
6 बोइनवाड यशोदा प्रकाश
9822622719
लांडगे सारिका संतोष
9623849870
लांडगे रवि लक्ष्मण
9011827878
लांडगे राजेंद्र किसनराव
9011115599
7 संतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर लोंढे
9822027035
प्रा.सोनाली दत्तात्रय गव्हाणे
9689222444
फुगे भिमाबाई पोपट
7840988585
अँड.नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे
9922112872
8 सावळे सिमा रविंद्र
9922501607
लोंढे नम्रता योगेश
9049741010
मडिगेरी विलास हनुमंतराव
9822331100
लांडे विक्रांत विलास
9850115511
9 गीता सुशिल मंचरकर
9850905041
राहुल हनुमंतराव भोसले
9970222222
वैशाली ज्ञानदेव घोडेकर
9822733111
समीर मोरेश्वर मासुळकर
9373356777
10 अनुराधा गणपत गोरखे
9822254678
केशव हनुमंत घोळवे
9881257925
मंगला अशोक कदम
9822034129
तुषार रघुनाथ हिंगे
9890909090
11 अश्विनी भिमा बोबडे
9370183116
योगीता ज्ञानेश्वर नागरगोजे
9552521293
संजय बबन नेवाळे
9923600001
एकनाथ रावसाहेब पवार
9922020777
12 भालेकर प्रविण महादेव
9822194933
पौर्णिमा रविंद्र (आप्पा) सोनवणे
9924420636
संगिता (नानी) प्रभाकर ताम्हाणे
9763385586
पंकज दत्तात्रय भालेकर
9822455151
13 घोलप कमल अनिल
9822525270
उत्तम प्रकाश केंदळे
9822517144
पवळे सुमनताई मधुकर
9822007795
चिखले सचिन तुकाराम
9881531531
14
यादव मीनल विशाल
9011026968
वैशाली जालिंदर काळभोर
9860491241
प्रमोद कुटे
9850502745
15 राजू मिसाळ (विरोधीपक्ष नेता)
9850911011
शैलजा अविनाश मोरे
7887887959
बाबर शर्मिला राजू
9423506839
अमित राजेंद्र गावडे
9890077799
16 बाळासाहेब नामदेव ओव्हाळ
9923947944
खानोलकर प्रज्ञा महेश
7798792626
भोंडवे संगिता राजेंद्र
9623087373
मोरेश्वर महादू भोंडवे
9850869999
17 ढाके नामदेव जनार्दन (सभागृह नेता)
9822658325
माधुरी कुलकर्णी उर्फ मोनाताई
9373306700
करूणा शेखर चिंचवडे
9921720123
चिंचवडे सचिन बाजीराव
7720847575
18 भोईर सुरेश शिवाजी
9822021892
अपर्णा निलेश डोके
9823546014
अश्विनी गजानन चिंचवडे-पाटील
7719882929
गावडे राजेंद्र तानाजी
9822792689
19 शैलेश उर्फ शैलेंद्र प्रकाश मोरे
9922000009
जयश्री वसंत गावडे
9922501618
कोमल दिपक मेवानी
8888888816
शितल उर्फ विजय गोरख शिंदे
9850905033
20 सुलक्षणा राजू धर
9561177111
शाम गणपतराव लांडे
9850987007
सुजाता सुनिल पालांडे
9850905124
योगेश मंगलसेन बहल
9881232320
21 कदम निकीता अर्जुन
9822592928
संदीप बाळकृष्ण वाघेरे
9822025259
उषा संजोग वाघेरे (पाटील)
9822927777
डब्बू आसवानी (हिरानंद)
9822867070
22 नढे विनोद जयवंत
9011111711
पाडाळे निता विलास
9850905053
काळे उषा दिलीप
9850534511
कोकणे संतोष अंकुश
9922502222
23 पवार मनिषा प्रमोद
9823128282

अभिषेक गोविंद बारणे
9922411396
कैलास उर्फ बाबा भालचंद्र बारणे
9881383823
24 अँड.भोसले सचिन सुरेश
8806302302
बारणे झामाबाई बाळासाहेब
9923412323
बारणे माया संतोष
9604874643
निलेश हिरामण बारणे
9850811818
25 वाघमारे अश्विनी विक्रम
8378999194
दर्शले रेखा राजेश
9011582727
कलाटे राहुल तानाजी
9822058992
कलाटे मयूर पांडुरंग
9890008488
26 ममता विनायक गायकवाड
9673006363
कामठे तुषार गजानन
9960999998
चोंधे आरती सुरेश
9011991010
कस्पटे संदिप अरूण
9923524444
27 बाबासाहेब (बाबा) त्रिभुवन
9922420770
सविता बाळकृष्ण खुळे
9822737749
सुनिता हेमंत तापकीर
9850725000
चंद्रकांत बारकु नखाते
9422511616
28 बापु उर्फ शत्रुघ्न सिताराम काटे
9850598100
कुटे निर्मला संजय
9130554000
शितल विठ्ठल उर्फ नाना काटे
9011115555
विठ्ठल उर्फ नाना काटे
9011115555
29 लोखंडे चंदा राजू
9422511597
आंगोळकर सागर सुनिल
9326735050
मुंढे उषा अंकुश
9552737545
कदम शशिकांत गणपत
9822434134
30 बनसोडे राजू विश्वनाथ
7350792005
आशा धायगुडे-शेंडगे
9689494173
काटे स्वाती (माई) चंद्रकांत
9890218682
रोहित (आप्पा) सुदाम काटे
9881145959
31 कांबळे अंबरनाथ चंद्रकांत
9921078531
राजापुरे माधवी राजेंद्र
9881371609
चौगुले सीमा दत्तात्रय
9011567864
नवनाथ दत्तू जगताप
9689996899
32 संतोष बबन कांबळे
9850055103
सोनवणे शारदा हिरेन
9657869944
उषा उर्फ माई मनोहर ढोरे
9922501671
हर्षल मच्छिंद्र ढोरे
9765108999
नामनिर्देशित नगरसेवक
1 वाबळे संजय मल्हारराव, गंगाव्हीला, प्लॉट नं.७२, से.नं.२, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे – ४११ ०२६ मो.९९७००६०२४७
2 भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, स.नं.१६४, मनिषस्मृती निवास, भोईरनगर, चिंचवड, पुणे – ४११ ०३३ मो.९९२२५०१५०४
3 थोरात ज्ञानेश्वर मुरलीधर, मातोश्री निवास, ज्ञानेश्वर कॉलनी, कासारवाडी, पुणे – ४११ ०३४ मो.९८२२०२७८७९
4 नायर प्रेमकुमार शंकरन ऊर्फ बाबू, जी ७४५, साई रो हाऊसेस, म्हाडा, मोरवाडी, पिंपरी – ४११ ०१८ मो.९८९०१६३४६९
5 अँड.मोरेश्वर ज्ञानेश्वर शेडगे, शेडगे बिल्डिंग, पडवळ आळी, चिंचवडगाव, पुणे – ४११ ०३३ मो.८४४६२०१२१२