नगरसेवक

नगरसेवक

प्रभागाचा क्रमांक नगरसेवक अ नगरसेवक ब नगरसेवक क नगरसेवक ड
1 स्वीनल कपिल म्हेत्रे
9527029814
साधना अंकुश मळेकर
9767558525
2 अश्विनी संतोष जाधव
9850723636
वसंत प्रभाकर बोराटे
9604969999
3 बुर्डे सुवर्णा विकास
9011048127
तापकीर विनया प्रदीप (आबा)
9850905030
लक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते
9503070707
4 डोळस विकास हरिश्चंद्र
9890972639
उंडे लक्ष्मण धोंडू
7875247167
घुले नानी उर्फ हिराबाई गोवर्धन
9765000678
गायकवाड निर्मला मनोज
9372981200
5 सागर बाळासाहेब गवळी
9822140777
गोफणे अनुराधा देविदास
9850905098
बारसे प्रियांका प्रविण
9850932101
अजित दामोदर गव्हाणे
9922501623
6 बोइनवाड यशोदा प्रकाश
9822622719
लांडगे सारिका संतोष
9623849870
लांडगे रवि लक्ष्मण
9011827878
लांडगे राजेंद्र किसनराव
9011115599
20 शाम गणपतराव लांडे
9850987007
सुजाता सुनिल पालांडे
9850905124
योगेश मंगलसेन बहल
9881232320
21 कदम निकीता अर्जुन
9822592928
संदीप बाळकृष्ण वाघेरे
9822025259
उषा संजोग वाघेरे (पाटील)
9822927777
डब्बू आसवानी (हिरानंद)
9822867070
22 नढे विनोद जयवंत
9011111711
पाडाळे निता विलास
9850905053
काळे उषा दिलीप
9850534511
कोकणे संतोष अंकुश
9922502222
23 पवार मनिषा प्रमोद
9823128282
बारणे अर्चना तानाजी
9545047777
कैलास उर्फ बाबा भालचंद्र बारणे
9881383823
24 अँड.भोसले सचिन सुरेश
8806302302
बारणे झामाबाई बाळासाहेब
9923412323
बारणे माया संतोष
9604874643
निलेश हिरामण बारणे
9850811818
25 वाघमारे अश्विनी विक्रम
8378999194
दर्शले रेखा राजेश
9011582727
कलाटे राहुल तानाजी
9822058992
कलाटे मयूर पांडुरंग
9890008488
26 कामठे तुषार गजानन
9960999998
चोंधे आरती सुरेश
9011991010
कस्पटे संदिप अरूण
9923524444
27 बाबासाहेब (बाबा) त्रिभुवन
9922420770
सविता बाळकृष्ण खुळे
9822737749
चंद्रकांत बारकु नखाते
9422511616
28 बापु उर्फ शत्रुघ्न सिताराम काटे
9850598100
कुटे निर्मला संजय
9130554000
शितल विठ्ठल उर्फ नाना काटे
9011115555
29 आंगोळकर सागर सुनिल
9326735050
मुंढे उषा अंकुश
9552737545
कदम शशिकांत गणपत
9822434134
नामनिर्देशित नगरसेवक
1 वाबळे संजय मल्हारराव, गंगाव्हीला, प्लॉट नं.७२, से.नं.२, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे – ४११ ०२६ मो.९९७००६०२४७
2 भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, स.नं.१६४, मनिषस्मृती निवास, भोईरनगर, चिंचवड, पुणे – ४११ ०३३ मो.९९२२५०१५०४
3 थोरात ज्ञानेश्वर मुरलीधर, मातोश्री निवास, ज्ञानेश्वर कॉलनी, कासारवाडी, पुणे – ४११ ०३४ मो.९८२२०२७८७९
4 नायर प्रेमकुमार शंकरन ऊर्फ बाबू, जी ७४५, साई रो हाऊसेस, म्हाडा, मोरवाडी, पिंपरी – ४११ ०१८ मो.९८९०१६३४६९
5 अँड.मोरेश्वर ज्ञानेश्वर शेडगे, शेडगे बिल्डिंग, पडवळ आळी, चिंचवडगाव, पुणे – ४११ ०३३ मो.८४४६२०१२१२