नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 3

नितीन (आप्पा) प्रताप काळजे

...

Address : काळजेवाडी, च़-होली बु., ता. हवेली, जि. पुणे

Political Party : भारतीय जनता पार्टी

Mobile No : 9850502900

Email : ward3a@pcmcindia.gov.in