समिती

अ प्रभाग समिती

प्रभाग समिती नामनिर्देशित सदस्य
श्री.सावंत राजेश पोपट शओम साईराम कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नं.५, लिंक रोड, झुलेलाल कॉम्प्लेक्स जवळ, भाटनगर, पिंपरी पुणे ४११०१७ 9822769842
श्री.कदम सुनिल मानसिंग से २७ अ, ३/१, लालबहाद्दूर शास्त्री नगर, त्रिमुर्ती हॉलच्या पाठीमागे, प्राधिकरण, निगडी ४११०४४ 9881481411
श्री.कांबळे राजेंद्र नामदेव विसडम पार्क, डी-१०१, मोरवाडी चौक, हिरो होंडा शोरूमच्या मागे, पिंपरी ४११०१८ 9822418237