Committee

image

C ward Committee

Ward committee nominated members
श्री.धावडे गोपीकृष्ण भास्कर स.नं.१७/२, भास्कर धावडे चाळ, धावडे वस्ती, भोसरी, पुणे ४११०३९ 9850871234
श्री.सागर सुखदेव हिंगणे देहू रस्ता, मोशी, पुणे ४१२१०५ 8888807979, 8600000079
श्रीम. वैशाली प्रशांत खाड्ये सुखवाणी पार्क, ए, फ्लॅट नं.११, वास्तू उद्योग, इंदिरा गार्डन जवळ, पिंपरी पुणे ४११०१८ 9823253564