Committee

image

F ward committee

Ward committee nominated members
श्री.दिनेश लालचंद यादव कृष्णकुंज, विठ्ठल मंदिरामागे, यादवनगर, कुदळवाडी, चिखली 9175483030
श्री.संतोष भाऊसाहेब मोरे देहू आळंदीरोड, पाटील नगर चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे 8805018305
श्री.पांडुरंग गुलाब भालेकर गट ९३, ज्योतिबानगर, तळवडे, ता.हवेली, जि.पुणे 9822189229