पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,पिंपरी-४११ ०१८


नियोजीत घरकुल सहकारी गृहरचना संस्था क्र.१३८ : c 13


अनु क्रअर्ज क्रसंवर्गप्राधान्य क्रलाभार्थीच नावसह लाभार्थीच नावसदनिका क्र

पहिला मजला

1 108271.0 अंध/अपंग 47.0 रामदास विठ्ठल बोत्रे उज्वला विठ्ठल बोत्रे 101
2 305114.0 अंध/अपंग 86.0 कैलास सदाशिव जोगदंड मीना कैलास जोगदंड 102
3 206531.0 अंध/अपंग 57.0 नसीम अन्वर खान नाही 103
4 206613.0 अंध/अपंग 23.0 कुंदनलाल लखनलाल जयस्वाल मिना कुंदनलाल जयस्वाल 104
5 205564.0 अंध/अपंग 28.0 चंदन शशिपुन्नौ बरुआ नाही 105
6 305452.0 अंध/अपंग 44.0 मंजु संदिप देशमुख नाही 106

दुसरा मजला

7 203223.0 खुला प्रवर्ग 160.0 नरसिंग भिमराव निर्मळे भागिरथी नरसिंग निर्मळे 201
8 203726.0 खुला प्रवर्ग 344.0 स्वाती किशोर फ़ाकटकर किशोर बबनराव फाकटकर 202
9 307444.0 खुला प्रवर्ग 637.0 आशा मच्छिंद्र लोहाळे नाही 203
10 108209.0 खुला प्रवर्ग 208.0 सरोजिनी प्रकाश कराळे नाही 204
11 300413.0 (प्राधान्य यादीतील) खुला प्रवर्ग 4902.0 तुकाराम महादेव जमादार सविता तुकाराम जमादार 205
12 206672.0 खुला प्रवर्ग 245.0 हमीद अमीर शेख सईदा हमीद शेख 206

तिसरा मजला

13 107083.0 खुला प्रवर्ग 36.0 जॉन अन्थोनी डिक्रुज रिबेका जॉन डिक्रुज 301
14 207428.0 खुला प्रवर्ग 640.0 दिनकर पांडुरंग पांचाळ मनिषा दिनकर पांचाळ 302
15 104592.0 खुला प्रवर्ग 394.0 बाबाजी दगडू वाळूंज कांता बाबाजी वाळूंज 303
16 200203.0 खुला प्रवर्ग 321.0 रामेश्वर यशवंत जगताप दिपाली रामेश्वर जगताप 304
17 106039.0 खुला प्रवर्ग 348.0 दिनेश खंडेराव थोरात रूपाली दिनेश थोरात 305
18 102845.0 खुला प्रवर्ग 267.0 राजू हनुमंत कु-हाडे जयश्री राजु कु-हाडे 306

चौथा मजला

19 203456.0 खुला प्रवर्ग 602.0 मधुकर प्रेमनाथ सुर्यवंशी पार्वती मधुकर सुर्यवंशी 401
20 202583.0 खुला प्रवर्ग 305.0 इंदुबाई कल्याणसिंग चव्हाण नाही 402
21 208064.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4732.0 सुलोचना फकिरचंद कोरडे नाही 403
22 307287.0 (प्राधान्य यादीतील) खुला प्रवर्ग 4796.0 भानुदास मारुती अडागळे मिरा भानुदास अडागळे 404
23 106026.0 (प्राधान्य यादीतील) खुला प्रवर्ग 3418.0 शेखर राजु जोसेफ़ लिना शेखर जोसेफ 405
24 200541.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4189.0 मीरा अशोक लोंढे नाही 406

पाचवा मजला

25 203721.0 खुला प्रवर्ग 271.0 लिंबाजी रामहरी देवकते कविता लिंबाजी देवकते 501
26 305717.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 2596.0 बंडु गिन्यानदेव यादव मंदा बंडु यादव 502
27 209207.0 अनुसुचित जाती 18.0 सचिन जगन्नाथ सोनवणे जया सचिन सोनवणे 503
28 206592.0 खुला प्रवर्ग 198.0 लिला चंद्र्कांत देसाई नाही 504
29 400900.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4941.0 भिमराव बाळप्पा बिराजदार लक्ष्मीबाई भिमराव बिराजदार 505
30 101135.0 खुला प्रवर्ग 291.0 राजेंद्र दत्ताराम जोशी सुवर्णा राजेंद्र जोशी 506

सहावा मजला

31 400758.0 (प्राधान्य यादीतील) खुला प्रवर्ग 744.0 कृष्णा इंद्रोबा कसबे नाही 601
32 204607.0 खुला प्रवर्ग 654.0 संगरी इसकीअप्पा शिवण नाही 602
33 506203.0 बी आर टी एस 262.0 किशोर भास्कर डाहाके ज्योती किशोर डाहाके 603
34 203808.0 खुला प्रवर्ग 326.0 शिवाजी बाबुराव कांबळे सुनिता शिवाजी कांबळे 604
35 100696.0 खुला प्रवर्ग 401.0 गोपाल जयराम मुदलीयार चारूलता गोपाल मुदलियार 605
36 400200.0 खुला प्रवर्ग 481.0 दत्तात्रय निवृत्ती जाधव राणी दत्तात्रय जाधव 606

सातवा मजला

37 200573.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4897.0 किरण बाळू शिंदे अश्विनी किरण शिंदे 701
38 305108.0 खुला प्रवर्ग 597.0 भारत श्रीपती पौळ उषा भारत पौळ 702
39 401488.0 खुला प्रवर्ग 533.0 विलास केरबा कदम रेणुका विलास कदम 703
40 103175.0 अनुसुचित जाती 19.0 नंदा शहाजी तुळसे शहाजी दगडु तुळसे 704
41 103960.0 अनुसुचित जाती 47.0 धनराज शामराव गडलींगे अरूणा धनराज गडलिंगे 705
42 307373.0 खुला प्रवर्ग 68.0 सतिश भिवा कांबळे सत्वशिला सतिश कांबळे 706